Privacy

PRIVACY STATEMENT VOM VZW

INLEIDING

Op 25 mei 2018 treden de nieuwe Europese privacyregels in werking. GDPR, ofwel General Data Protection Regulation, vervangt alle nationale privacywetgeving van alle Europese lidstaten. VOM vzw stelt zijn beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens in regel met deze wetsbepalingen.
VOM vzw hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar leden, abonnees, contacten en bezoekers van de websites. Daarom willen wij u duidelijk informeren over hoe VOM vzw omgaat met het behandelen en het beveiligen van de persoonlijke gegevens. Wij willen u dan ook duidelijk communiceren welke persoonsgegevens VOM vzw verzamelt, hoe wij die informatie gebruiken, en wat u moet doen als u uw persoonlijke gegevens wenst na te kijken, wijzigen of verwijderen.
VOM richt haar activiteiten niet op minderjarigen en sluit bijgevolg geen overeenkomsten af met minderjarigen.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is VOM vzw.
Adres: Kapeldreef 60, 3001 LEUVEN
Telefoonnummer: +32 (0)16 40 14 20

Indien u vragen heeft over de manier waarop VOM vzw met uw gegevens omgaat, of indien u zich wilt afmelden voor bepaald gebruik van uw gegevens, dan kan u op elk ogenblik een email sturen naar info@vom.be. Op dit adres kan u ook terecht indien u uw gegevens wenst in te zien of te laten wijzigen.

DOELEINDEN VAN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VOM vzw is een netwerkorganisatie van bedrijven die werkzaam zijn in het domein van oppervlaktetechnologie. Onze doelstellingen zijn de volgende:

 • Promoten van oppervlaktebehandeling
 • Doorgeven van technische kennis
 • Aanspreekpunt zijn voor de industrie
 • Verdedigen van de belangen van de industrie

VOM vzw houdt enkel gegevens bij over bedrijven en personen die noodzakelijk zijn voor:

 • Het uitvoeren van een schriftelijke overeenkomst: lidmaatschap, deelname aan cursussen en events, bestelling van boeken, banners, advertenties, kwaliteitslabels, ed. 
 • het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van VOM vzw zoals hierboven beschreven nodig voor het bestaan van VOM te garanderen: vermelden van bedrijfsgegevens op website, uitsturen van technische informatie via maandblad, e-nieuwsbrieven, mogelijkheid om contacten te leggen met andere gebruikers voor gerichte marketingdoeleinden, ed.
 • Onze websites en CRM-technologieën te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren. 
 • Het voldoen aan de wetten en regelgevingen waaraan VOM vzw onderhevig is (onder meer personeelsbeleid en vzw-wetgeving)
 • De beslechting van eventuele geschillen.

VOM vzw bewaart uw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de hierboven omschreven doelstellingen. Daarna kunnen uw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

(PERSOONS)GEGEVENS DIE VOM VZW VERWERKT

De gegevens die VOM verzamelt, zijn steeds gerelateerd aan het bedrijf van tewerkstelling en niet aan de privé-gegevens tenzij uitdrukkelijk hierom gevraagd wordt. Enkel van VOM-personeelsleden en bestuurders worden specifieke persoonlijke gegevens verzameld om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen opgelegd door HR, de VZW-wetgeving, ed.
Hierna volgt een opsomming:

 • Bedrijfsnaam en gegevens ten behoeve van algemene administratie en facturatie;
 • Type bedrijf om juiste lidmaatschapsbijdrage te kunnen aanrekenen;
 • Bedrijfsactiviteiten in het domein van oppervlaktebehandeling omwille van promotie van het vakgebied aan derden en onderling;
 • Contactpersonen met hun specifieke bedrijfsgegevens (naam, voornaam, functie, telefoon, email) ten behoeve van abonnementen op geschreven en digitale nieuwsbrieven en verwerking van deelname aan events;
 • Gegevens van personeelsleden om personeelsdossier te vervolledigen;
 • Identiteitskaartgegevens en privé-gegevens van wettelijke vertegenwoordigers van VOM (i.e. bestuurders).

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

VOM vzw zal de door haar verwerkte persoonsgegevens niet uitwisselen met derden tenzij uitdrukkelijk medewerking en akkoord wordt verleend in het kader van specifieke campagnes.

REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

VOM vzw registreert enkel gegevens die u zelf beslist om ons toe te vertrouwen en door u zelf zijn opgegeven. Sommige persoonsgegevens worden ons automatisch toegezonden. Zo kan automatisch uw TCP/IP-adres geregistreerd worden, het merk en de versie van uw navigator, het soort internetbrowser dat u gebruikt, het soort besturingssysteem waar u gebruik van maakt, de domeinnaam van de website vanwaar u met onze site aangesloten bent, en de laatst bezochte webpagina.
Wij kunnen via cookies automatisch gegevens registreren.

VOM gebruikt de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland, die bezoeken van bedrijven aan onze website herkent op basis van IP-adressen en ons gerelateerde publiek beschikbare informatie toont, zoals bedrijfsnamen of adressen. Daarnaast plaatst Leadinfo twee first-party cookies om inzichtelijk te maken hoe onze bezoekers onze website gebruiken en verwerkt de tool domeinen uit ingevulde formulieren (bijv. "leadinfo.com") om IP-adressen met bedrijven te correleren en zijn diensten te verbeteren.

Leadinfo is 100% AVG-conform. De zeven essentiële principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden nageleefd door Leadinfo. Als Europese verordening regelt de AVG (of GDPR) de bescherming van persoonsgegevens, wat aanzienlijke gevolgen heeft voor alle aspecten van onze software.

Ga voor meer informatie naar www.leadinfo.com. Op deze pagina: http://www.leadinfo.com/en/opt-out heeft u een opt-out mogelijkheid. In het geval van een opt-out worden uw gegevens niet langer gebruikt door Leadinfo.

BEWARING VAN GEGEVENS

Overeenkomstig met de privacywet heeft u steeds het recht op:

 • inzage in uw gegevens;
 • verbetering van deze gegevens;
 • uitschrijving of verzoek om vergeten te worden, tenzij dit strijdig is met de wettelijke verplichtingen van de vereniging VOM vzw.

Deze zaken kan u melden via mail aan: info@vom.be.

GEBRUIK VAN COOKIES

Cookies zijn kleine computerbestanden die door de server van onze websites verzonden worden en die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze cookies zijn er zodat u gemakkelijk kan navigeren op onze sites.

U bent steeds vrij om de installatie van deze cookies te weigeren door de opties van uw navigatiesoftware op het web te wijzigen. Met uw internetbrowser kan u cookies van uw harde schijf verwijderen, blokkeren, of gewaarschuwd worden alvorens een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over deze functies verwijzen wij u naar de instructies op het helpscherm bij de instellingen van uw browser.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij de verwerking van persoonsgegevens ziet VOM vzw toe op de beveiliging van deze informatie. Zo zorgen wij er maximaal voor dat er geen ongeoorloofde toegang is tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Onze werknemers zijn verplicht uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen wanneer ze er toegang tot hebben.
Datalekken zullen onmiddellijk gemeld worden aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

FOTO’S

Foto’s gebruikt en/of genomen tijdens de events van VOM vzw en waarop nadrukkelijk bepaalde personen herkenbaar zijn, zullen enkel gebruikt worden mits toestemming van de betreffende personen. Dezelfde maatregel geldt eveneens voor specifieke detailfoto’s van processen en/of producten tenzij de firma deze zelf ter publicatie aanbiedt. Overzichtsfoto’s worden wel gebruik zonder toestemming.

LINKS

Op de websites van VOM vzw vindt u links naar websites van andere partijen. VOM vzw is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites uw (persoons)gegevens behandelen. Bekijk hiervoor steeds het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemeen voorwaarden na van de website die u bezoekt.

WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACY BELEID

VOM vzw heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid en de overeenkomst in verband met cookies. Ga daarom regelmatig dit document na.
Verdere informatie in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Laatst gewijzigd: 30/04/2024.