Officiële Publicatie omzetting BREF STS naar VLAREM

Officiële Publicatie omzetting BREF STS naar VLAREM

Op 24 aug 2022 werd de implementatie van de BBT-conclusies STS (oppervlaktebehandeling mbv organische oplosmiddelen, met inbegrip van de conservering van hout en houtproducten met chemische stoffen) naar VLAREM gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het toepassingsgebied van deze BBT-conclusies - specifiek voor de metaalbehandelende industrie - heeft betrekking op de volgende in bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU omschreven activiteiten:

"6.7: De oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten met behulp van organische oplosmiddelen, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, het aanbrengen van een laag, het ontvetten, het vochtdicht maken, lijmen, verven, reinigen of impregneren, met een verbruikscapaciteit van meer dan 150 kg organisch oplosmiddel per uur, of meer dan 200 t per jaar."

Dit besluit bevat, naast de omzetting van de BBT-conclusies STS, voor alle subsectoren in titel III van het VLAREM waarvoor dit relevant is ook aanpassingen over hoe de meetwaarde voor periodieke metingen van emissies naar lucht moet bepaald worden. We behouden de bemonsteringsperiode van drie opeenvolgende tijdsintervallen van ten minste dertig minuten, maar laten toe dat ook een continue bemonstering gedurende negentig minuten kan gebruikt worden. Bedrijven uit verschillende sectoren waren hiervoor vragende partij. Het betreft een vereenvoudiging voor de labo's, aangezien er anders een onderscheid was tussen titel II en titel III van het VLAREM-meetpunten (o.a. één versus drie metingen + verschillende monsternemingsduur). We geven nu de mogelijkheid om deze op dezelfde wijze te bepalen.

Via deze link vindt u de publicatie in Belgisch Staatsblad.