BBT studie PFAS water en PFAS lucht

BBT studie PFAS water en PFAS lucht

Het BBT-kenniscentrum van VITO is eind mei 2022 - in opdracht van de Vlaamse Overheid - gestart met twee nieuwe BBT-studies (Best Beschikbare Technieken) die kaderen in de huidige PFAS-problematiek. Laatste draft is raadpleegbaar tem 6 september 2023.

BBT-studie voor de zuivering van met PFAS belast afvalwater/bemalingswater

In deze sectoroverschrijdende BBT-studie zal de focus gelegd worden op de inventarisatie en evaluatie van alle mogelijke technieken  die toegepast of onderzocht worden voor de zuivering van met PFAS belast afvalwater of bemalingswater. De techniekevaluatie zal gebeuren op vlak van performantie, beschikbaarheid op de markt en de kostprijs, rekening houdend met aandachtspunten voor lange keten PFAS en korte keten PFAS.

BBT-studie ‘opstellen van een normenkader en emissiegrenswaarden voor emissies van PFAS naar de lucht’

In deze tweede sectoroverschrijdende BBT-studie zal enerzijds een inventarisatie gebeuren van de voornaamste sectoren en activiteiten waarbij PFAS-emissies naar de lucht kunnen plaatsvinden, en anderzijds zal informatie verzameld worden over beschikbare technieken om PFAS-emissies naar lucht te vermijden of te beperken.

Belangrijke oproep informatieverzameling

Voor beide studies is een begeleidingscomité samengesteld waarvan VOM deel uitmaakt.Er blijkt dat binnen de oppervlaktebehandeling mogelijk PFAS voorkomen/gebruikt worden. Bij oppervlaktebehandelaars/VOM gaat het vaak over historisch gebruik PFOS en mogelijk gebruik PFAS. Contactpersonen binnen VITO zijn Tim Goelen (studie water) of Sander Vander Aa (studie lucht). De studies moeten binnen het jaar afgerond zijn. Uw medewerking is daarom belangrijk en cruciaal om een juiste inschatting te maken en de juiste grenswaarden en haalbare technieken te formuleren.

Het BBT centrum van VITO heeft recentelijk de eerste drafts van de PFAS BBT-studies Waterbehandelingstechnieken en Lucht aan de leden van de begeleidingsgroep voorgelegd.

Deze drafts zijn tot stand gekomen door het screenen van wetenschappelijke literatuur, publieke en interne rapporten, ingevulde vragenlijsten, input leden BC, bedrijfsbezoeken, en via 1-op-1 gesprekken met bedrijven, technologieleveranciers, studiebureaus en andere relevante partijen. Het is in dit korte tijdsbestek echter nog niet mogelijk geweest om een gesprek te houden met alle partijen.