Een Europees restrictiebeleid rond PFAS in de maak

Een Europees restrictiebeleid rond PFAS in de maak

Er is een REACH-beperkingsvoorstel in de maak om alle per- en polyfluoralkylstoffen (#PFAS) in de EU te beperken.

#PFAS (Per Fluor Alkylated Substances) of PFC (Per Fluor Chemicals) zijn chemisch zeer inert, bestand tegen hoge temperaturen, oppervlaktespanning verlagend en water-, vet- en vuilafstotend. Door hun eigenschappen vinden deze stoffen hun toepassingsgebied onder meer: als nevelonderdrukkers bij het verchromen, bij de productie van inkten, vernissen, wassen, als surfactant in brandblusschuim, schoonmaakmiddelen, coatings, smeermiddelen, water- en olie-afstotende middelen voor leer, papier en textiel. Van 1966 tot 1990 groeide de productie en het gebruik vanwege hun unieke chemische stabiliteit en hun water- en vuilafstotende eigenschappen. Dezelfde eigenschappen die van deze stoffen een industrieel succes maken, zorgen er evenwel voor dat ze in het milieu persistent en bio-accumulatief en daardoor zorgen voor mogelijke verontreiniging van grond, oppervlakte- en drinkwater.

Van een aantal stoffen in de groep PFAS, zoals PFOS en PFOA, is bekend dat ze bij bepaalde concentraties effect kunnen hebben op de voortplanting en ontwikkeling, en dat ze kankerverwekkend kunnen zijn. PFOS en de daaraan gerelateerde substanties zijn al sinds vele jaren gereguleerd in de Persistent Organic Pollutant (POP) wetgeving. PFOA en de daaraan gerelateerde substanties zijn recentelijk toegevoegd aan annex XVII van de REACH wetgeving.

De nationale autoriteiten van Duitsland, Nederland, Noorwegen, Zweden en Denemarken hebben op basis van een vragenlijst informatie verzameld voor de ontwikkeling van het bijlage XV-beperkingsdossier. Deze informatie zal worden gebruikt voor de evaluatie van de meest geschikte beperkende maatregelen, evenals de reikwijdte en voorwaarden van beperkingsoptie (s) die in dit dossier in overweging moeten worden genomen.

Onze oproep:

We moedigen alle belanghebbenden aan om alle relevante informatie over de eigenschappen en het gebruik van #PFAS en mogelijke alternatieven, zodat de lidstaten een goed onderbouwd beperkingsvoorstel kunnen doen.

Bronnen en interessante studies:

Rapport Onderzoek naar aanwezigheid van PFAS in grondwater, bodem en waterbodem ter hoogte van risicoactiviteiten in Vlaanderen, OVAM 2018

Richtlijn PFAS onderzoek, OVAM 1/4/2021: Dit document geeft aan wanneer PFAS als verdachte stoffen moeten worden beschouwd bij decretale bodemonderzoeken en in kader van grondverzet. De brochure omvat aandachtspunten en richtlijnen om verspreiding van bodemverontreiniging met PFAS door grondverzetswerken te vermijden

Ontwerp document: toetsingswaarden voor PFOS en PFOA in de bodem en grondwater, OVAM 165/06/2020: De fysico-chemische en toxicologische gegevens werden samengevat. Deze gegevens worden bij voorkeur gebruikt bij het uitvoeren van een locatiespecifieke risicoevaluatie van bodemverontreiniging.

https://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/SharedDocs/Downloads/DE/REACH/Verfahren/PFAS_RMOA_Questionaire.pdf?__blob=publicationFile&v=3

https://echa.europa.eu/nl/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas