REACH- kennisgeving door een downstreamgebruiker over toegelaten gebruik CrO3

REACH- kennisgeving door een downstreamgebruiker over toegelaten gebruik CrO3

Zolang de autorisatie onbeslist is, hoeven de downstream users DU niets te doen. Zodra de Commissie haar beslissing heeft genomen en een autorisatie wordt verleend, moeten de DU hun gebruik wel aan ECHA melden.

Als u een downstreamgebruiker bent van een stof die op de autorisatielijst staat (bijlage XIV) op grond van een autorisatie die aan een aanvrager hogerop in de toeleveringsketen is verleend, moet u uw gebruik aan ECHA melden. 

Wanneer u de stof gebruikt, moet u zich houden aan de voorwaarden van de autorisatie, die uw leverancier moet beschrijven in het veiligheidsinformatieblad.

U moet ECHA in kennis stellen binnen drie maanden nadat de stof voor het eerst aan u is geleverd. Deze verplichting geldt zodra het autorisatiebesluit in het Publicatieblad is bekendgemaakt. 

De volledige procedure staat duidelijk uitgelegd in bijgaande link:

https://echa.europa.eu/nl/support/dossier-submission-tools/reach-it/downstream-user-authorised-use