Titaandioxide niet langer geklasseerd als kankerverwekkend

Titaandioxide niet langer geklasseerd als kankerverwekkend

Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof op 23 november 2022 te Luxemburg is titaandioxide niet langer geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend.

Volgens de uitspraak van het Hof heeft de Europese Commissie een kennelijke fout gemaakt bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid en betrouwbaarheid van een wetenschappelijke studie waarop de indeling als "kankerverwekkend bij inademing van categorie 2" was gebaseerd.

In 2019 had de EU-commissie besloten dat titaniumdioxide in poedervorm bij inademing als kankerverwekkend moet worden geclassificeerd. Dit betrof stoffen met ten minste 1% titaandioxide-deeltjes kleiner dan 0,01 millimeter. Titaandioxide werd dus niet verboden, maar moest worden voorzien van een waarschuwing.

In het arrest werd erop gewezen dat titaandioxide niet intrinsiek, d.w.z. uit zichzelf, als kankerverwekkend moet worden beschouwd. Titaandioxide is een zeer stabiel en niet-reactief materiaal. Hieruit volgt echter niet dat inademing nu onproblematisch is. De kleinste deeltjes kunnen bijvoorbeeld fungeren als dragermateriaal voor stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Inademing van poederachtige deeltjes is echter ook zonder etikettering niet aan te raden, omdat schadelijke stoffen zich aan het oppervlak ervan kunnen ophopen en zo via de kleinste deeltjes in het lichaam terecht kunnen komen.

Meer info, zie deze link.