BBT-studie ter beperking van PFAS luchtemissies gepubliceerd op 8 maart 2024

BBT-studie ter beperking van PFAS luchtemissies gepubliceerd op 8 maart 2024

In deze BBT-studie gebeurt een inventarisatie van de voornaamste sectoren en activiteiten waarbij PFAS-emissies naar de lucht kunnen plaatsvinden, en wordt informatie verzameld over BBT om PFAS-emissies naar lucht te vermijden of te beperken.

De technieken om PFAS-luchtemissies te voorkomen of te beperken worden op een algemeen niveau beschreven, gaande van inventarisatie van de PFAS-risico’s, beperking van de aanwezigheid van PFAS, procesgeïntegreerde bronmaatregelen en monitoring van emissies tot afzuiging en zuivering van afgassen.

Op basis van de verzamelde informatie worden aanbevelingen voor algemene milieuvoorwaarden in VLAREM en bijzondere milieuvoorwaarden in de omgevingsvergunningen geformuleerd. Deze omvatten de opmaak van een inventaris van PFAS-risico’s en het onderzoek naar beperking van de aanwezigheid van, en de minimalisatie van emissies van, zeer zorgwekkende PFAS. Daarnaast zijn er aanbevelingen voor periodieke meet- en monitoringsverplichtingen in functie van het omgevingsrisico. Voor zeer zorgwekkende PFAS is er een voorstel voor algemene emissiegrenswaarden. Dit is te zien als een voorlopig, relatief ruim, ‘vangnet’, waarbij aanvullend een toetsing van de aanvaardbaarheid van de immissie- en depositiebijdrage van de emissie noodzakelijk is. Het vangnet is bovendien geen alternatief voor het onderzoek naar minimalisatie van zeer zorgwekkende PFAS-emissies; ze zijn complementair. Voor de toetsing van de immissiebijdrage in omgevingslucht stelt de BBT-studie een methodiek voor. Voor toetsing van de depositiebijdrage is momenteel nog onvoldoende kennis voorhanden.

Omwille van een nog grote kennisleemte rond verschillende aspecten van PFAS-luchtemissies, is er een uitgebreide reeks aanbevelingen voor verder onderzoek gelinkt aan PFAS-luchtemissies, voor verbetering van kennis en ontwikkeling van technieken. Tot slot worden een aantal technieken in opkomst beschreven.

De BBT-studie biedt eveneens een overzicht van bestaande Vlaamse, nationale en internationale milieuwetgeving en overige normering en beleid relevant voor PFAS luchtemissies.

Het eindrapport is publiek beschikbaar is op de EMIS-website van VITO.